Χρήσεις Του Υπολογιστή (Φ-150)

Αθανασία Ψυλλάκη, Γιάννης Τσάμπος

Περιγραφή

Το μάθημα "Χρήσεις του Υπολογιστή" είναι εργαστηριακό. Σκοπός του είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη χρήση εφαρμογών γραφείου, την εξοικείωση με το λειτουργικό σύστημα Linux καθώς και την εξοικείωση με το περιβάλλον μαθηματικών υπολογισμών Matlab/Octave.

ΦΥΣ-150. Χρήσεις του Υπολογιστή
Ώρες: 2+3
ΕCTS: 4
Εξάμηνο: 1ο
Ημέρες διδασκαλίας: -

Θεωρητικές Διαλέξεις

2 ώρες/εβδομάδα

Εργαστηριακές Ασκήσεις

3 ώρες/εβδομάδα

Διδάσκοντες

Τσάμπος Γιάννης, 2810394133, Γ. 113Β, johny @ physics.uoc.gr

Ψυλλάκη Αθανασία, 2810394158, Γ. 115Β, apsy @ physics.uoc.gr

Περιεχόμενο μαθήματος
 • Λειτουργικό σύστηµα Linux. Συστήµατα Αρχείων. Διαχείριση αρχείων. Βασικές εντολές και εφαρµογές τους. Κειµενογράφοι. Άδειες Χρήσης. Συµπίεση και αποσυµπίεση αρχείων και φακέλων. Ασφαλής σύνδεση µε αποµακρυσµένο υπολογιστή.
 • Εφαρµογές γραφείου για επεξεργασία κειµένου: Δηµιουργία και Επεξεργασία κειµένων.Συγγραφή Εργασιών. Εισαγωγή Μαθηµατικών Συναρτήσεων. Δηµιουργία Πινάκων. Δηµιουργία Πίνακα Περιεχοµένων. Εισαγωγή Φωτογραφιών και Έτοιµων σχηµάτων. Διάταξη φωτογραφιών στο κείµενο.Εφαρµογές γραφείου για επεξεργασία δεδοµένων.Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων. Συναρτήσεις. Υπολογισµός διασποράς, µέσης τιµής, τυπικής απόκλισης. Δηµιουργία Γραφηµάτων.
 • Αρχές Προγραµµατισµού: Εισαγωγικές Έννοιες προγραµµατισµού. Αλγόριθμοι. Δομή ακολουθίας, δομή επιλογής, δομή επανάληψης.
 • Περιβάλλον αριθμητικής υπολογιστικής και προγραμματισμού Matlab/Octave:Πίνακες, διανύσματα, τελεστές, υπολογισμοί. Γραφικές παραστάσεις 2d και 3d. Συναρτήσεις βιβλιοθήκης, δομή επιλογής, δομή επανάληψης, functions.
Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να δημιουργούν έγγραφα κειμένου με τη χρήση του Libre Office Writer και να εισάγουν μαθηματικές εξισώσεις, εικόνες, πίνακες και γραφήματα

 • Να παράγουν γραφικές παραστάσεις με τη χρήση του Libre Office Calc

 • Να αξιοποιούν την εφαρμογή Libre Office στη συγγραφή, στον υπολογισμό σφαλμάτων και στην ενσωμάτωση γραφικών παραστάσεων στις εργαστηριακές αναφορές των πειραμάτων φυσικήςΝα κατανοούν τον ρόλο των λειτουργικών συστημάτων στην λειτουργία ενός υπολογιστή

 • Να αναγνωρίζουν και να συνδυάζουν απλές εντολές διαχείρισης αρχείων και directories του λειτουργικού συστήματος linux

 • Να προσδιορίζουν τις κατηγορίες χρηστών και τις άδειες χρήσης της κάθε κατηγορίας (permissions)

 • Να αναγνωρίζουν τις εντολές για ασφαλή σύνδεση µε απομακρυσμένο υπολογιστή

 • Να συνδέονται σε απομακρυσμένους υπολογιστές για να εκτελούν εντολές και να ανταλλάσσουν αρχεία.

 • Να προσδιορίζουν τις βασικές αρχές του προγραμματισμού

 • Να παράγουν απλούς αλγόριθμους για την επίλυση εύκολων προβλημάτων

 • Να περιγράφουν τα βασικά στοιχεία και τις λειτουργίες του Matlab/Octave

 • Να χρησιμοποιούν πίνακες και διανύσματα στο Matlab/Octave

 • Να εκτελούν πράξεις συνδυάζοντας πίνακες, διανύσματα και τελεστές

 • Να επιλύουν σύνθετα αλγεβρικά προβλήματα με το Matlab/Octave

 • Να σχεδιάζουν γραφικές παραστάσεις 2 και 3 διαστάσεων

 • Να αξιοποιούν το Matlab/Octave για υπολογισμούς και τη δημιουργία γραφικών παραστάσεων στις εργαστηριακές αναφορές των πειραμάτων φυσικής
 • Να αναγνωρίζουν τις δομές επιλογής και τις δομές επανάληψης

 • Να αναγνωρίζουν τις συναρτήσεις βιβλιοθήκης του Matlab/Octave

 • Να παράγουν προγραμματιστικό κώδικα σε Matlab/Octave για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων

 • Να παράγουν συναρτήσεις (functions) σε Matlab/Octave

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα

Βιβλιογραφία

Εκπαιδευτικό υλικό στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης

https://elearning.physics.uoc.gr

Ημερολόγιο